KOMUNIKAT nr 5/2017 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

KOMUNIKAT nr 5/2017

 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UWM w OLSZTYNIE

WS. WYBORÓW ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORAZ WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO SENATU NA:

 

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UWM w Olsztynie wybory organów jednoosobowych i kolegialnych oraz wybory przedstawicieli do Senatu na nowo utworzonym wydziale, na którym nie powołano komisji wyborczej przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

W dniu 27-28 wrzesień 2017 roku można zgłaszać kandydatury na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zgłoszenia przyjmuje dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM - Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej - pok. 224, pl. Cieszyński 1 (Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych), w godz. 9-12.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Podstawowe wymagania dla kandydata na dziekana:

  1. Dziekanem może zostać osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. Na wydziale nieposiadającym uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, dziekanem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
  2. W dniu wyboru na dziekana kandydat nie ukończy siedemdziesiątego roku życia

 

Procedura przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dziekana:

  • Zgłoszenia kandydata na funkcję dziekana może dokonać każdy członek społeczności danego Wydziału.
  • Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Nazwisko i imię osoby zgłaszającej (możliwe są zgłoszenia wieloosobowe),

b)      Nazwisko i imię kandydata na funkcję dziekana,

c)      Oświadczenie kandydata na dziekana o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadanym biernym prawie wyborczym – na druku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ordynacji Wyborczej,

d)      Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo oświadczenie lustracyjne lub informację o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia - złożone w oddzielnej zaklejonej kopercie.

  • Uczelniana Komisja Wyborcza prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń. Rejestr zawiera:

a) datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia;

b) imię i nazwisko oraz określenie grupy społeczności akademickiej, do której należy zgłaszający;

c) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;

d) określenie czy zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w Ordynacji wyborczej.

  • Uczelniana Komisja Wyborcza wydaje osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  • Obwieszczenie wyborcze dotyczące zgłoszonych kandydatów na funkcję dziekana Uczelniana Komisja Wyborcza zamieszcza na stronach internetowych nowoutworzonych Wydziałów w dniu 8 września 2017 r. (do godz. 13.00). Informacja o zgłoszonych kandydatach na prodziekanów zamieszczona zostanie na stronach internetowych nowoutworzonych Wydziałów w dniu 15 września 2017 r. (do godz. 13.00).

 

 

Informacje szczegółowe nt. wyborów do rad wydziału i do Senatu UWM w Olsztynie zostaną podane w Komunikacie nr 6.

 

 

Przewodnicząca UKW

dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM