Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Olsztyn, dn. 28.11.2018 r.

 

 

REKTOR

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na podstawie art. 91 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112

poz. 654, z późn. zm.) oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

      ogłasza konkurs na stanowisko

     Kierownika Kliniki Pulmonologii
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki medyczne,

- tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc i alergologii.

 

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, następujące dokumenty:

- podanie (kierowane do Rektora),

- życiorys/CV,

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

- wykaz dorobku naukowego z zakresu wymaganej dziedziny medycyny,

- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

- kwestionariusz osobowy,

- kopia dyplomu ukończenia studiów,

- kopie dyplomów posiadanych specjalizacji.

Termin składania podań upływa z dniem 27 grudnia 2018 r., godz. 1500

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur 30 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                                                  

         REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki