Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej

Olsztyn, 09.08.2019 r.                 

 

I ZASTĘPCA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej – dyscyplina nauki medyczne

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

  • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
  • specjalizacja z diagnostyki laboratoryjnej,
  • udokumentowany dorobek naukowy (zgodnie z kryteriami oceny kandydatów określonymi Uchwałą nr 333 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku) i organizacyjny z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
  • odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
  • kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
  4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego,
  5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  7. kopia dyplomu uzyskanej specjalizacji,
  8. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
  9. informacja dotycząca awansu na stanowiska profesorskie oraz informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (BIP UWM - „baza dokumentów”),
  10. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia
    do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów”),
  11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego (BIP UWM - „baza dokumentów”),
  12. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ),
  13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 9 września 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.   
  • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale:  5321-6300 zł brutto.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       I Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Ewa Dzika