Praktyka zawodowa

ZAWODOWA PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zawodowa praktyka  studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia licencjackie:

- na 1. roku, II semestr realizowana jest z przedmiotów:

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawowa opieka zdrowotna 1/3

- na 2. roku, III semestr realizowana jest z przedmiotów:

-Podstawowa opieka zdrowotna 2/3

- na 2. roku, IV semestr realizowana jest z przedmiotów:

- Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

- Podstawowa opieka zdrowotna 3/3

- na 3. roku, V semestr realizowana jest z przedmiotów:

- Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

- Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

- Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne

- na 3. roku, VI semestr realizowana jest z przedmiotów:

- Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

- Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

- Opieka paliatywna

- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

- Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Zawodowa praktyka  studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

- na 1. roku, semestr I realizowana jest z przedmiotów:

- Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

- Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu

oddechowego

- na 1. roku, semestr II realizowana jest z przedmiotów:

- Dydaktyka medyczna

- Leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii

- Opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i

   reumatologii

- Zarządzanie w pielęgniarstwie

- na 2. roku, semestr III realizowana jest z przedmiotów:

- Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

- Leczenie i opieka pielęgniarska nad chorym w onkologii

- Leczenie i pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

- Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

- Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową

-  Pielęgnowanie pacjentów w chorobach metabolicznych

- Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami naczyń

- na 2. roku, semestr IV realizowana jest z przedmiotów:

- Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane

- Opieka nad pacjentem chorym laryngologicznie

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej studentowi/studentce kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia, stacjonarnych jest:

  1. Potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w Kartach umiejętności/kompetencji studenta – Praktyka zawodowa, dla danego przedmiotu z zaliczeniem każdej umiejętności na ocenę
  2. Zaliczenie na ocenę zawartych w Kartach Praktyk Zawodowych wszystkich kompetencji społecznych
  3. Dostarczenie do koordynatora praktyki (koordynatorem praktyk zawodowych dla danego roku jest jego opiekun) uzupełnionego Dzienniczka Praktyk zawierającego uwagi, obserwacje i wnioski studenta co do wykonywanej pracy (forma eseju)

Karty umiejętności/kompetencji studenta- Praktyka zawodowa, należy odbierać w Sekretariacie Katedry Pielęgniarstwa (ul. Żołnierska 14c, pok. 302)

Oceną końcową zawodowej praktyki studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie stacjonarne  jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora ( opiekuna ) praktyki.

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności /kompetencji studenta po zatwierdzeniu przez koordynatora praktyk dla danego rocznika, należy złożyć w Dziekanacie WNoZ.

Brak zaliczenia praktyki zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.