Praktyka zawodowa

ZAWODOWA PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Zawodowa praktyka studentów kierunku Położnictwo, studia I stopnia licencjackie:

- na 1. roku, II semestr realizowana jest z przedmiotów:

-Podstawy opieki położniczej (2 tyg.)

-Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2 tyg.)

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej studentowi/studentce kierunku Położnictwo studia I stopnia, stacjonarnych jest:

  1. Potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w Kartach umiejętności/kompetencji studenta – Praktyka zawodowa, dla danego przedmiotu z zaliczeniem każdej umiejętności na ocenę
  2. Zaliczenie na ocenę zawartych w Kartach Praktyk Zawodowych wszystkich kompetencji społecznych
  3. Dostarczenie do koordynatora praktyki (koordynatorem praktyk zawodowych dla danego roku jest jego opiekun) uzupełnionego Dzienniczka Praktyk zawierającego uwagi, obserwacje i wnioski studenta co do wykonywanej pracy (forma eseju)

Karty umiejętności/kompetencji studenta- Praktyka zawodowa, należy odbierać w Sekretariacie Katedry Pielęgniarstwa (ul. Żołnierska 14c, pok. 302)

Oceną końcową zawodowej praktyki studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie stacjonarne  jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora ( opiekuna ) praktyki.

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności /kompetencji studenta po zatwierdzeniu przez koordynatora praktyk dla danego rocznika, należy złożyć w Dziekanacie WNoZ.

Brak zaliczenia praktyki zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.