Informacje o Kierunku

  • Kierunek ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) - licencjackie - stacjonarne

 

Ratownik medyczny to osoba z wykształceniem medycznym udzielająca szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanym o charakterze ratowniczym w stanach nagłych i zagrożeniach życia oraz dla osób uczestniczących w wypadkach i katastrofach. Absolwent studiów licencjackich ratownictwa medycznego poza tytułem zawodowym posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej bezprzyrządowej i z użyciem oprzyrządowania specjalistycznego w stanach zagrożenia życia, planowanie, organizacja i zarządzanie w ratownictwie medycznym i komunikowania się z pacjentem w sytuacji kryzysowej. Ratownik medyczny po ukończeniu studiów licencjackich w Uniwersytecie będzie umiał prawidłowo ocenić stan zagrożenia na miejscu wypadku, dokonać wstępnej segregacji istotnej w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zabezpieczyć osoby poszkodowane. Podjęcie tych działań będzie skutkowało zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych. Absolwent będzie posiadał umiejętności samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych takich jak: ocena parametrów kardynalnych, odpowiednie ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonanie defibrylacji, monitorowanie układu krążenia i oddechowego, podawanie leków z użyciem różnych dróg, przygotowanie poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i zatrzymaniem krwotoku zewnętrznego i odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych. W przypadku zatrudnienia ratownika medycznego na stanowisku dyspozytora będzie on umiał przeprowadzić wywiad celem rozpoznania sytuacji zagrożenia i udzielić instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności. W czasie transportu zapewni bezpieczeństwo ofiarom i poszkodowanym, a także we właściwy sposób przekaże poszkodowanego personelowi ambulatoriów, izby przyjęć lub SORu. Absolwent ratownictwa medycznego będzie przeszkolony w zakresie nie tylko użycia sprzętu ratowniczego, ale również zajmie się jego konserwacją i przygotowaniem do następnego użycia, a także prowadzenia dokumentacji medycznej z przeprowadzonych czynności. Po złożeniu egzaminu dyplomowego licencjackiego ratownik medyczny będzie przygotowany do pracy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, innych jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej, a także w Izbie Przyjęć Szpitala lub ambulatorium.