Praktyki Wakacyjne

ZAWODOWA PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Ratownictwo medyczne, studia I. stopnia licencjackie:

- po 1. roku realizowana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- po 2. roku realizowana jest w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Jednostce Terenowej Państwowej Straży Pożarnej

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po 1. i po 2. roku studiów I. stopnia licencjackich kierunku ratownictwo medyczne jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora praktyki:

- po 1. roku studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne I. stopnia 
Pani lek. Joanna Manta, potwierdzona wpisem do systemu USOS

po 2. roku studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne I. stopnia 
Pan mgr Karol Przegaliński,potwierdzona wpisem do systemu USOS

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć w Dziekanacie wraz z indeksem nie później niż do 12. września 2016 roku.  

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.

Pliki do pobrania

  • Praktyka wakacyjna po II roku - PSP - studia stacjonarne Pobierz
  • Praktyka wakacyjna po II roku - Zespół Ratownictwa Medycznego - studia stacjonarne Pobierz