Praktyki Wakacyjne

ZAWODOWA PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia:

- po 1. roku realizowana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- po 2. roku realizowana jest w Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Jednostce Terenowej Państwowej Straży Pożarnej

- na 3. roku realizowana jest praktyka zawodowa w SOR

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej  jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora praktyk pana mgr Tadeusza Miłowskiego.

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć w Dziekanacie wraz z indeksem nie później niż do 01 września 2019 roku.  

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku.

Pliki do pobrania