Praktyki Wakacyjne

ZAWODOWA PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia:

- po 1. roku realizowana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- po 2. roku realizowana jest w Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Jednostce Terenowej Państwowej Straży Pożarnej

- na 3. roku realizowana jest praktyka zawodowa w SOR

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej  jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora praktyki:

- po 1. roku studiów
Pani lek. Joanna Manta, potwierdzona wpisem do systemu USOS

po 2. roku studiów
w Stacji Pogotowia Ratunkowego Pan mgr Karol Przegaliński, potwierdzona wpisem do systemu USOS

w Jednostce Terenowej Państwowej Straży Pożarnej Pan mgr Tadeusz Miłowski, potwierdzona wpisem do systemu USOS

na 3. roku studiów

Pani lek. Joanna Manta, potwierdzona wpisem do systemu USOS

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć w Dziekanacie wraz z indeksem nie później niż do 15 września 2019 roku.  

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku.

Pliki do pobrania