Konferencje Naukowo - Szkoleniowe

 

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

"Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy"

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Spotkanie odbędzie
się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

Tematem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia diagnozy, terapii oraz wsparcia osób z zaburzeniami mowy. Planujemy prezentację różnych metod postępowania
w zaburzeniach mowy w formie wystąpień plenarnych, warsztatów szkoleniowych oraz plakatów. Oprócz problemów diagnozy i terapii logopedycznej, szczególną uwagę chcemy poświęcić rozmaitym formom wspierania postępowania logopedycznego – edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej oraz technologiom komputerowym i informacyjnym,
a także opiece instytucjonalnej i pomocy prawnej w przypadku różnych zaburzeń języka i komunikacji. Naukową refleksją obejmiemy wyniki nowych interdyscyplinarnych badań nad zaburzeniami mowy, a także interesujące diagnostycznie i terapeutycznie przypadki zaburzeń mowy.

Zagadnienia diagnozy, metody terapii i formy wsparcia w rozmaitych zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawią znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych.  

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy też wszystkich zainteresowanych
jej problematyką – logopedów, nauczycieli, językoznawców, pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników, teoretyków i praktyków teatru, sztuk muzycznych i plastycznych.  Do aktywnego udziału w konferencji zachęcamy też studentów i doktorantów.

Zgłoszenia tematów (formularz w załączeniu) prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: ptlolsztyn2018@gmail.com

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UWM, ul. K. Obitza 1, Olsztyn

Opłata konferencyjna:

dla członków PTL do 30 kwietnia 2018 r.  –  250 zł

dla członków PTL po 30 kwietnia 2018 r. 300 zł

dla osób niebędących członkami PTL do 30 kwietnia 2018 r.  –  350 zł

dla osób niebędących członkami PTL po 30 kwietnia 2018 r.  –  400 zł

dla  studentów i doktorantów do 30 kwietnia 2018 r.  –  150 zł

dla studentów i doktorantów po 30 kwietnia 2018 r.  –  200 zł

Opłata konferencyjna pokrywa koszt obiadu w sobotę i kolacji w piątek, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz publikacji wystąpienia w formie artykułu
w przypadku uzyskania pozytywnych recenzji, natomiast nie obejmuje kosztu dojazdu
 i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o dokonanie wpłaty na konto: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106. Prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem naukowym) oraz dokładnego adresu wpłacającego z adnotacją „Konferencja Olsztyn”. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej poniesione koszty udziału w konferencji prosimy o podanie danych do wystawienia faktury i wpisanie adnotacji „Faktura”.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii,

ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

lub na pocztę elektroniczną na adres:

ptlolsztyn2018@gmail.com

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską (dostępna na stronie PTL) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w wysokości 80,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, jak również skontaktować się z Oddziałem PTL, do którego chcą przystąpić.

Szczegółowe informacje związane z konferencją, w tym szczegółowy program i propozycje noclegów będą rozsyłane uczestnikom na początku maja 2018 r.

Liczymy, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w konferencji, a nasze spotkanie stanie się okazją do wymiany poglądów, poszerzenia i odnowienia kontaktów prywatnych, zawodowych i naukowych.

Serdecznie zapraszamy!

    Skarbnik WM PTL                                                                    Przewodnicząca WM PTL      

    dr Ewa Hrycyna                                                            dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

 

Komitet naukowy:

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk – przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka

prof. nadzw. dr hab. Anita Lorenc

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska

dr Urszula Jęczeń

dr Renata Kołodziejczyk

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

dr Olga Przybyla

 

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz - przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

dr Joanna Białkowska

dr  Monika Czerepowicka

dr Ewa Hrycyna

dr Magdalena Zaorska

dr Edyta Zomkowska

mgr Natalia Buczek

mgr Aneta Maculewicz

mgr Agnieszka Rakowska

mgr Elżbieta Szmyt

Weronika Durzyńska

Zuzanna Jaźwińska

Jolanta Jędrzejewska

Anita Perużyńska

Natalia Sacharuk

Paulina Siemienkiewicz

Klaudia Szydlik

 **************************************************************************************************************************************************************************************************************************

XIV Olsztyński Dzień Fizjoterapii

Kompleksowa rehabilitacja i aktywność fizyczna w chorobach nowotworowych”

20 kwietnia 2018 r.

Komunikat nr 1

Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie uprzejmie informuje o corocznej konferencji naukowo-szkoleniowej Olsztyńskim Dniu Fizjoterapii, który w bieżącym roku odbędzie się po raz czternasty w dniu 20 kwietnia w siedzibie OSW przy ul. Bydgoskiej 33. Tematem tegorocznej konferencji jest „Kompleksowa rehabilitacja i aktywność fizyczna w chorobach nowotworowych”.

Jest to cykliczna konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana każdego roku przez Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego od 2005 roku. Ma ona zasięg ogólnopolski, podejmuje istotną naukowo i społecznie problematykę. Konferencja została już objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Olsztyna. Organizatorzy oczekują także na pozytywne decyzje w sprawie patronatów naukowych.

Konferencja będzie miała bogaty program - w sesji plenarnej wystąpią naukowcy z wiodących polskich ośrodków naukowych, którzy przedstawią następujące zagadnienia:

 1. Aktywność fizyczna w chorobach nowotworowych – prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

2. Rehabilitacja w leczeniu chorób narządu ruchu u pacjentów onkologicznych – dr hab. n. med., prof. nadzw. Piotr Majcher, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

3. Leczenie sanatoryjne w chorobach nowotworowych – wskazania i przeciwwskazania – dr hab. n. med., prof. nadzw. Piotr Majcher, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

4. Rola opieki psychologicznej nad pacjentem onkologicznym – mgr Marta Ustach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  

W trakcie konferencji planowana jest ponadto sesja referatowa i plakatowa, które dadzą możliwość zaprezentowania wyników badań własnych oraz wymiany poglądów uczestników. Do czynnego udziału w tych sesjach serdecznie zapraszamy. Bardzo ważnym elementem konferencji będą warsztaty

Bardzo ważnym elementem konferencji będą warsztaty prowadzone przez doświadczonych terapeutów:

Warsztat ITerapia obrzęku limfatycznego metodą FDM – mgr Ewa Włodarczyk, mgr Robert Faryj, International Fascial Distortion Organisation (czas trwania warsztatu – 4 godz.) Warsztat prezentuje techniki redukcji obrzęku limfatycznego oraz restrykcji powięziowych, do których dochodzi po operacjach onkologicznych. Powodują one nierównomierne ułożenie zwojów powięzi, przez co zaburzona jest jej przesuwalność i upośledzona limfangiomotoryka. Przedstawione będą elementy pracy na powięzi - odblokowanie miejsc zastojów, uwolnienie blizn, pozbycie się zmian fibrosklerotycznych.

Warsztat II – Adaptowana aktywność fizyczna w środowisku wodnym – mgr Katarzyna Prokopowicz, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Wydział Fizjoterapii (czas trwania warsztatu – 45 min.) W czasie warsztatu zaprezentowane zostaną propozycje ćwiczeń dla kobiet po przebytym leczeniu operacyjnym raka piersi. Aktywność fizyczna podejmowana w środowisku wodnym, stwarza optymalne możliwości prowadzenia ćwiczeń z osobami z uwarunkowaniami ograniczającymi.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Zał. 1) oraz uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł; dla studentów i doktorantów opłata wynosi 100 zł.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, certyfikaty, poczęstunek (przerwa kawowa oraz obiad). Formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy odesłać do 18 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: szkoleniafizjoterapiaosw@interia.pl

Osoby, które zgłoszą czynny udział w konferencji proszone są o zapoznanie się z zasadami zgłaszania i prezentowania prac (Zał. 2) oraz przesłanie elektronicznej wersji streszczenia w terminie do 18 marca 2018 r. na adres: szkoleniafizjoterapiaosw@interia.pl

Istnieje możliwość publikacji prezentowanych prac jako artykułów naukowych w kwartalniku Szkice Humanistyczne (6 pkt. MNiSW) na warunkach określonych przez Wydawnictwo OSW. Informacje dotyczące konferencji będą się ukazywały na www.osw.olsztyn.pl Kontakt telefoniczny z organizatorami pod numerem 89 526 69 86.

 

prof. dr hab. Marek Woźniewski                                         dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Przewodniczący Komitetu Naukowego                                Dziekan Wydziału Fizjoterapii OSW

                                                                                          Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Barbara Juśkiewicz- Swaczyna - przewodnicząca

Mgr Agnieszka Makowska - sekretarz konferencji

Dr n. med. Joanna Białkowska

Mgr Katarzyna Prokopowicz

Mgr Dorota Dziechcińska

Mgr Dominik Sitarski

Mgr Waldemar Andrzejczyk

Paulina Makowska