Historia

  • Zarządzeniem Nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2017 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski pod nazwą Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będą funkcjonować następujące wydziały:

1)        Wydział Lekarski,

2)        Wydział Nauk o Zdrowiu.

 

              Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Wydziału, Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku tworzy w strukturach Wydziału od 1 marca 2018 Zakład Ratownictwa Medycznego.

 

           Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu koncentruje swoja działalność dydaktyczną i naukową w obszarze medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej i katastrof.

           Głównym zadaniem Zakładu Ratownictwa Medycznego jest kształtowanie i rozpropagowanie nawyku udzielania samodzielnej pomocy w fazie przedszpitalnej jak i pod nadzorem w zakładach opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

            Zajęcia praktyczne realizowane są w salach przystosowanych do oceny umiejętności praktycznych z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności. Wykorzystywany jest również sprzęt i aparatura medyczna stosowana w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym) oraz jednostkach z nim współpracujących (Państwowej Straży Pożarnej).

           Zespół Zakładu Ratownictwa Medycznego tworzą pasjonaci i praktycy ratownictwa medycznego. Ludzie wykonujący na różnych szczeblach zawody związane z organizacją Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prowadzący badania naukowe w obszarach z nimi związanych.

            Nad rozwojem procesu dydaktycznego i naukowego jednostki i jej pracowników czuwa Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM